• Wykorzystaj potencjał wiedzy w organizacji

  Platforma szkoleniowa dla firm - wspieraj rozwój pracowników!

Zarządzanie szkoleniami to podstawa realizacji efektywnej strategii L&D

Aplikacja L&D Productive24 to elastyczne narzędzie zbudowane na platformie Productive24, które wspiera realizację strategii L&D przedsiębiorstwa i pozwala zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do rozwoju oraz do zdobywania wiedzy, wspierając tym samym budowę organizacji uczącej się.

Rozwiązanie pozwala gromadzić, uporządkować i scentralizować całą wiedzę w organizacji, odpowiednio ją przy tym zabezpieczając – zgodnie z uprawnieniami użytkowników. Aplikacja oferuje też szerokie możliwości w zakresie dostępu do wiedzy i weryfikowania jej poziomu (szkolenia, ankiety, testy i quizy). Dzięki cyklicznej ocenie progresu i zapewnieniu pracownikom odpowiednich możliwości rozwoju, firma może znacząco podnieść motywację i zaangażowanie zespołu, a tym samym efektywność całej organizacji.

60% pracowników na świecie uważa, że nauka pozwala im lepiej dostosować się do zmian.

LinkedIn Learning Report 2021

Zbuduj organizację uczącą się

Platforma do L&D zbudowana w Productive24 pozwala z łatwością zarządzać wiedzą w organizacji oraz gromadzić ją w jednym, centralnym miejscu.

Dzięki rozwiązaniu pracownicy mogą się na bieżąco komunikować oraz wymieniać informacjami i pomysłami, m.in. za pomocą modułu do brainstormingu czy sekcjom do prowadzenia dyskusji i komentarzy. Rozwój osobisty pracowników, poza planowaniem i realizowaniem szkoleń, wspierają też elementy grywalizacji (np. kudosy, które pracownicy mogą wymieniać na symboliczne nagrody).

Dodatkowo system zapewnia bezpieczne zarządzanie uprawnieniami i dostępem do wiedzy, a także oferuje mechanizmy jej weryfikacji.

Szkolenia, testy, quizy i inne funkcje:

 • Ewidencja szkoleń

  • Prowadzenie rejestru szkoleń oferowanych przez organizację – zarówno stacjonarnych, jak i on-line.
  • Filtry zaawansowane – łatwe wyszukiwanie informacji w oparciu o dowolne parametry, np. wylistowanie wyłącznie szkoleń certyfikowanych.
  • Szybkie sortowanie szkoleń, np.: po dacie (rozpoczęcia, zakończenia), statusie (planowane, potwierdzone, zrealizowane, anulowane), typie (obowiązkowe, fakultatywne), rodzaju (wewnętrzne, zewnętrzne) etc.
  • Możliwość rejestrowania dodatkowych informacji związanych ze szkoleniami, np. powiązanie danego szkolenia z programem dofinansowania UE.
  • Widok szkoleń z poziomu tablicy Kanban z możliwością zmiany statusu metodą drag&drop.

   

 • Planowanie szkoleń

  • Tworzenie karty nowego szkolenia, zawierającej jego termin, miejsce realizacji, harmonogram, proponowanych prelegentów i liczbę uczestników.
  • Informacja o kompetencjach, na które wpływa szkolenie (wybór z listy kompetencji).
  • Wskazanie kompetencji, które są wymagane od pracowników, aby mogli wziąć udział w danym szkoleniu.
  • Harmonogram szkoleń – prezentacja wszystkich szkoleń w organizacji na widoku kalendarzowym.
  • Możliwość zapisania danego szkolenia jako szablonu do wykorzystania w przyszłości.
  • Widoczność szkolenia w trakcie planowania jest ograniczona do ustalonego momentu, np. do czasu akceptacji szkolenia przez osobę do tego upoważnioną.
  • Zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenie (wnioski szkoleniowe).
  • Możliwość dodawania plików graficznych i opatrzenia szkolenia bannerem.
 • Lista uczestników szkolenia

  • Zarządzanie listą uczestników szkolenia.
  • Automatyczne generowanie listy pracowników o określonych kompetencjach, do których kierowane jest szkolenie (możliwość prezentowania zbioru potencjalnych uczestników, zawężonego wybranymi parametrami (np. lista osób, które posiadają wymagane kompetencje na odpowiednim poziomie).
  • Potwierdzanie chęci uczestnictwa przez zaproszonych pracowników, a także zgłoszenie przez nich rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  • Możliwość zdefiniowania górnej i dolnej granicy liczby uczestników szkolenia.
  • Automatyczne generowanie listy obecności na podstawie zestawienia pracowników, którzy potwierdzili chęć uczestnictwa w szkoleniu oraz możliwość jej potwierdzania przez prowadzącego szkolenie.
 • E-szkolenia

  • Możliwość przeprowadzania szkoleń (np. onboardingowych) w wersji elektronicznej.
  • Definiowanie etapów i treści e-szkoleń, załączanie materiałów dodatkowych.
  • Możliwość przyznania pracownikowi odpowiedniej liczby punktów za realizację danego szkolenia.
  • Ocena szkolenia – opcjonalna lub obowiązkowa ankieta dostępna dla uczestników wybranego szkolenia, za której wypełnienie może zostać przyznana określona liczba punktów. Dodatkowo, możliwość generowania powiadomień o oczekującej ankiecie, a także tworzenia raportów ze zbiorczymi danymi z oceny szkolenia. (więcej: HRM/HCM -> Ankiety, testy i quizy)
  • Repozytorium materiałów szkoleniowych z możliwością dołączania różnych typów materiałów dodatkowych (prezentacji, video, dokumentów, grafik, etc.).
 • Certyfikaty

  • Możliwość generowania certyfikatów ukończenia szkolenia, z unikalnym numer identyfikacyjnym dokumentu.
  • Możliwość zdefiniowania dedykowanego szablonu certyfikatu, zgodnego z szatą graficzną organizacji i gotowego do pobrania lub wydruku (format pdf).
  • Tworzenie certyfikatów dla pojedynczych pracowników lub zbiorczo – dla wszystkich osób biorących udział w szkoleniu.
  • Możliwość gromadzenia certyfikatów uzyskach przez danego pracownika na jego profilu lub w e-teczce osobowej.
 • Dodatkowe ustawienia szkoleń

  • Grupowanie szkoleń w programy szkoleniowe, aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych programów szkoleniowych.
  • Zarządzanie kompetencjami, które rozwijają planowane szkolenia oraz grupowanie kompetencji w kategorie główne.
  • Możliwość nadawania wagi i punktowania szkoleń.
  • Możliwość zbierania feedbacku na temat danego szkolenia, zarówno od uczestników, jak i trenera.
  • Przypisywanie ankiet i certyfikatów do szkolenia – jako obligatoryjne lub opcjonalne.
  • Statystyki dotyczące szkoleń, np. liczba osób, które wykazały chęć udziału w szkoleniu otwartym, celem identyfikacji najbardziej pożądanych przez pracowników szkoleń.
  • Możliwość indywidualnej lub zbiorowej wysyłki zaproszeń na szkolenie.
  • Możliwość przypisania do szkolenia danego działu bądź oddziału organizacji.
 • Ewidencja kosztów szkolenia

  • Szacowanie kosztów dla pojedynczego pracownika, przewidywanej liczby uczestników, uczestników faktycznie wyrażających chęć uczestnictwa w szkoleniu.
  • Widok kosztów całkowitych, kosztów danego szkolenia i średnich kosztów przypadających na jedno szkolenie w danej organizacji.
  • Definiowanie okresu obowiązywania szkolenia i przypisanie budżetu szkoleniowego.
  • Możliwość podziału struktury kosztów na podstawie przedmiotu wydatku: koszty wynajęcia sali, trenerów, cateringu, akomodacji, transportu itp.
  • Wgląd w historię akceptacji wydatków budżetowych związanych z danym szkoleniem.
 • Zarządzanie budżetem szkoleniowym

  • Planowanie budżetu szkoleniowego w oparciu o zaakceptowany program szkolenia.
  • Automatyczna walidacja wprowadzanych wartości – kontrola nad zgodnością planowanych kosztów szkoleń z przyjętym dla danego programu budżetu.
  • Widok poziomu wykorzystania aktualnego budżetu, zarządzanie zmianami – zgłaszanie wniosków o przesunięcie środków między projektami, modyfikacja budżetów po akceptacji wniosków.
  • Dowolne zamodelowanie procesu decyzyjnego, w tym z możliwością dokonywania przesunięć budżetowych w zaakceptowanym budżecie przez uprawnionych użytkowników.
 • Powiadomienia, przypomnienia i komentarze

  • Elastyczny system powiadomień (e-mail, push, systemowych) – standardowych (np. o zaproszeniu na szkolenie), a także możliwość zaprojektowania systemu dedykowanych powiadomień.
  • Powiadomienia pracowników o zaproszeniu do udziału w danym szkoleniu, w tym wysyłanie powiadomienia do uczestników z listy rezerwowej o zwolnieniu się miejsc na liście głównej danego szkolenia.
  • Przypomnienia dla uczestników o zbliżającym się szkoleniu, w którym mają brać udział, możliwość dodawania własnych przypomnień przez użytkowników.
  • Prowadzenie wielowątkowych dyskusji w sekcji komentarzy, którą można umieścić w dowolny miejscu w systemie.
  • Rozbudowany edytor tekstowy oraz edytor grafik do załączników graficznych.
 • Repozytorium – baza wiedzy

  • Zgrupowanie know-how organizacji w formie bazie wiedzy, podzielonej na grupy i kategorie, z możliwością tagowania wpisów.
  • Automatycznie generowany spis treści.
  • Materiały dostępne dla użytkowników zgodnie z przyznanymi im uprawnieniami.
  • Automatyczna weryfikacja listy osób, które nie zapoznały się z danym artykułem, regulaminem czy procedurą.
  • Możliwość umieszczania odnośników do poszczególnych pozycji z bazy wiedzy w dowolnym miejscu w systemie.
  • Mechanizmy do cyklicznego generowania konieczności potwierdzenia zapoznania się z regulaminem, artykułem, procedurą itd.

  (więcej: Zarządzanie organizacją -> Baza wiedzy i procedur)

 • Zarządzanie dokumentacją szkoleniową

  • Tworzenie ogłoszeń, zarządzeń oraz regulaminów z opcją generowania danemu pracownikowi oświadczenia o zapoznaniu się z ich treścią.
  • Możliwość zatwierdzania dokumentów i modyfikacji ich treści przez osoby uprawnione.
  • Tworzenie tagów i zarządzanie nimi.
  • Wersjonowanie dokumentów.
  • Dynamiczne parametryzowanie słowników na podstawie innych parametrów i systemu uprawnień.
 • Zarządzanie rozwojem pracowników i talentami

  • Możliwość definiowania ścieżek kariery i szczegółowych opisów stanowisk z opisem kluczowych zadań.
  • Możliwość tworzenia planów rozwojowych dla danych grup stanowisk z uwzględnieniem rekomendowanych szkoleń w zależności od kompetencji.
  • Możliwość oznaczenia pracownika jako HiPo (pracownik wykazujący wysoki potencjał rozwoju) i tworzenia dedykowanych dla niego ścieżek rozwoju..
  • Możliwość planowania rozwoju pracowników zgodnie z celami organizacji (OKR, MBO).

  (więcej: HRM/HCM -> OKR)

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane na bazie platformy Productive24 mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać i łączyć ze sobą tworząc jeden, kompleksowy ekosystem aplikacji biznesowych? Z aplikacją L&D Productive24 świetnie sprawdzą się:

Odkryj więcej aplikacji systemu HRM/HCM

Zarządzanie rekrutacją – wnioski o rekrutację, bazy kandydatów, różne ścieżki i szablony procesów, formularze ocen kandydatów…

Rekrutacja

Aplikacja do zarządzania dokumentacją w formie elektronicznej, wspierająca proces obiegu dokumentów w organizacji.

E-dokumentacja pracownicza

Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania nieobecnościami – elektroniczne wnioski urlopowe, nieobecności zespołu, kalendarze firmowe…

Zarządzanie nieobecnościami

Elastyczna platforma do preboardingu i onboardingu – pełna automatyzacja wdrażania pracowników w Twojej organizacji.

Onboarding

Elastyczne narzędzie do tworzenia dowolnego typu ankiet pracowniczych, testów oraz quizów.

Ankiety, testy i quizy

Rozwiązanie wspierające rozwój pracowników i budowanie kapitału intelektualnego organizacji.

Szkolenia i rozwój (L&D)

Aplikacja do automatyzacji przeprowadzania ocen pracowniczych – oceny okresowe, cele, zadania, profile kompetencyjne…

Oceny pracownicze

Kompleksowe zarządzanie OKR w organizacji – zarządzanie celami, monitorowanie projektów, śledzenie progresu…

OKR

Cyfrowe środowisko pracy – platforma usprawniająca komunikację i pracę grupową.

Digital Workplace

Zestaw narzędzi pozwalających mierzyć i poprawiać satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników.

Wellbeing pracowników

Rozwiązanie, które porządkuje procesy offboardingowe i zbiera feedback od odchodzących pracowników.

Offboarding

Zaprojektuj rozwiązanie, które w pełni odzwierciedli procesy w Twojej organizacji.

Oprogramowanie na zamówienie

Odkryj nowe możliwości