• Zapewnij najwyższe standardy obsługi zgłoszeń!

  Service desk - sprawna komunikacja i skuteczne zarządzanie incydentami

System ticketowy dopasowany do Twojej organizacji

Service Desk Productive24 to system ticketowy (ITSM) zbudowany na bazie platformy Productive24, który stanowi centrum obsługi zgłoszeń, umożliwiając sprawne przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami oraz monitorowanie postępu w ich realizacji – czasu i skuteczności obsługi incydentów. System pozwala nie tylko przyjmować zgłoszenia zewnętrzne, ale również automatyzować i kontrolować proces zakupowy usług i dóbr w organizacji.

Z systemem do zarządzania zgłoszeniami możesz sprawnie zarządzać, mierzyć i optymalizować swoje procesy z poziomu jednego centralnego systemu i udostępniać go (w dowolnym zakresie) również swoim partnerom biznesowym.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest spółką o znaczeniu strategicznym dla RP i podlega ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zbudowany w Productive24 system do zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pozwala Zespołowi CERT LWB procesować zgłoszenia i jednocześnie dopełnić wszelkich wymogów formalnych wynikających z ustawy.

Artur Kuter
Dyrektor IT,
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.

System obsługi zgłoszeń – przykładowe funkcje:

 • Tworzenie zgłoszenia

  • Customizowany formularz zgłoszeń – możliwość pełnego dostosowania formularza do wymagań organizacji.
  • Szczegółowe uzupełnienie formularza opis zgłoszenia, określenie kategorii, tematu, typu, priorytetu oraz powiązań z wybraną umową czy aplikacją.
  • Aktualizacja postępu pracy nad poszczególnymi zgłoszeniami.
  • Zarządzanie kolejką zgłoszeń i liniami wsparcia – automatyczne rozdzielanie zadań i przypisywanie opiekuna zgłoszenia zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
  • Możliwość dodawania dowolnej liczby obserwatorów.
  • Dodawanie wymaganych załączników w różnych formatach (png, jpg, pdf etc.).
  • Zapewnienie zgodności z SLA.
 • Procesowanie zgłoszenia

  • Automatyczne nadawanie priorytetów i czasów realizacji w oparciu o parametry umów SLA.
  • Monitorowanie skuteczności zarządzania incydentami i optymalizacja
  • Możliwość rejestrowania czasu pracy poświęconego na dane zgłoszenie.
  • Zmiana statusów zgłoszenia widoczna dla zgłaszającego i obserwatorów.
  • Automatyczne generowanie powiadomień do wszystkich uczestników procesu po wykonaniu określonej akcji np. zmiana statusu, zamknięcie zgłoszenia etc.
  • Możliwość dodania ankiety oceniającej jakość obsługi zgłoszenia.
 • Pomiar skuteczności

  • Przedstawienie zagregowanych danych w dynamiczny sposób na wielu różnych widokach graficznych w formie wykresów kołowych, słupkowych, liniowych, blokowych, Gantta, taskboardu etc.
  • Generowanie raportów dotyczących zgłoszeń, np. z określeniem czasu poświęconego na ich obsługę, liczby zgłoszeń przypadających na określonego pracownika czy oceną klienta.
  • Możliwość eksportu do odpowiedniego formatu pliku.
 • Rejestr zgłoszeń

  • Ewidencja wszystkich zgłoszeń w organizacji, wraz z informacją o ich statusie.
  • Sortowanie i wyszukiwanie zgłoszeń po dowolnych parametrach, np. typ, kategoria, czas realizacji, realizator itd.
  • Filtry zaawansowane – szybki podgląd listy zgłoszeń z dowolnie ustawionymi parametrami, np. typ zgłoszeń, priorytet, czy zgłoszenia przeterminowane.
 • Zamówienia i zakupy

  • Pełna kontrola nad wydatkami w organizacji w przypadku jeśli realizacja zgłoszenia wiąże się z dodatkowym zakupem, np. usług lub części zamiennych.
  • Planowanie i statusowanie zamówień na komponenty, części zamienne urządzeń etc.
  • Zarządzanie listą usług i towarów dostępnych dla poszczególnych grup użytkowników.
  • Możliwość wyboru dowolnych typów zgłoszeń i zamówień, określania ich priorytetu, a także deadline’u – ostatecznego terminu realizacji.
  • Automatyzacja procesu akceptacji zamówień w oparciu o dowolne paramenty, np. wartość planowanego zakupu, osobę wnioskującą etc.
 • Zamówienia usług prawnych

  • Moduł wspierający współpracę wybranych działów w organizacji z działem prawnym, zarządzanie zleceniami usług prawych.
  • Tworzenie zamówień na konsultacje, ekspertyzy i dokumenty prawne.
  • Możliwość nadawania priorytetów zleconych zdań, ze wskazaniem na ostateczny termin ich realizacji.
  • Wymiana wiedzy, dodawanie uwag, możliwość prowadzenia dyskusji w obrębie danego zagadnienia.
 • Ticketing cyberbezpieczeństwa

  • Prowadzenie rejestru systemów informatycznych z przypisanymi do nich pracownikami o określonych rolach.
  • Zgłaszanie potencjalnych incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa, również poprzez dostęp mobilny.
  • Obsługa zgłoszeń zgodnie z ustalonym procesem.
  • Automatyczne powiadamianie interesariuszy o nowych zgłoszeniach i zmianie statusu ich obsługi (powiadomienia e-mail, push, systemowe).
  • Automatyczne generowanie formularzy zgłoszenia, dynamicznie – w zależności od danego etapu.
  • Prowadzenie rejestru zgłoszeń/formularzy i gotowych do wyeksportowania odpowiedzi do CERT.
 • Baza wiedzy i procedur

  • Wewnętrzna baza artykułów zawierających kluczowe procedury i praktyki, podzielona na grupy i kategorie oraz oznaczona tagami z automatycznie generowanym spisem treści – ułatwiające rozwiązywanie złożonych problemów.
  • Zaawansowany system nadawania uprawnień – materiały dostępne dla użytkowników zgodnie z przyznanymi im uprawnieniami.
  • Możliwość umieszczania odnośników do poszczególnych artykułów w dowolnym miejscu w systemie.
  • Mechanizmy do cyklicznego generowania konieczności potwierdzenia zapoznania się z regulaminem, artykułem, procedurą itd. z możliwością natychmiastowej weryfikacji listy osób, które zapoznały się z wybranym zagadnieniem.
  • Dostępne podpowiedzi systemowe (hinty), które ułatwią użytkownikowi korzystanie z aplikacji.
 • Komunikacja i współpraca

  • Elastyczny system powiadomień (e-mail, push, systemowych), generowanych i wysyłanych po wykonaniu określonej akcji, takiej jak pojawienie się nowego zgłoszenia (ticketa) czy zmiana jego statusu.
  • Możliwość ustawienia przypomnienia z dodatkowym powiadomieniem lub wysłanie e-maila ze zdarzeniem kalendarzowym np. o zbliżającym się deadline dla danego zgłoszenia.
  • Rozbudowana sekcja komentarzy, która może być dodana do dowolnego miejsca w systemie, np. do wybranego zgłoszenia.
  • Kontekstowe prowadzenie i zapisywanie dyskusji – w obrębie danego zgłoszenia, pozwalające zastąpić zbędą, nieefektywną komunikację e-mail.
  • Możliwość prowadzenia wielowątkowych dyskusji (wiele poziomów zagnieżdżenia wypowiedzi) i otagowania wybranego użytkownika.
  • Rozbudowany edytor tekstowy oraz edytor grafik (do załączników graficznych).

Dostosuj workflow obsługi zgłoszeń do potrzeb Twojej organizacji

Rozwiązanie Service Desk Productive24 pozwala odzwierciedlić unikalne procesy charakterystyczne dla organizacji i w elastyczny sposób budować workflow dla dowolnych typów zgłoszeń pochodzących zarówno od interesariuszy zewnętrznych (klientów, dostawców i innych), jak i pracowników oraz kadry zarządzającej.

Nieelastyczne z pozoru działania takie jak zarządzanie wnioskami pracowniczymi, procesowanie reklamacji czy obsługa zgłoszeń IT oraz zamówień na usługi prawne i zakupowe mogą zostać indywidualnie zaadaptowane do potrzeb wynikających ze specyfiki danej działalności, a następnie na bieżąco mierzone, modyfikowane i optymalizowane uwzględniając przy tym dynamiczne zmiany zachodzące na rynku, jak i w ramach samej organizacji. Systematyczna kontrola pozwala na szybką reakcję i eliminację zagrożeń, ograniczając tym samym potencjalne szkody i niedogodności.

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane na bazie platformy Productive24 mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać i łączyć ze sobą tworząc jeden, kompleksowy ekosystem aplikacji biznesowych? Z systemem Service Desk Productive24 świetnie sprawdzają się:

Odkryj nowe możliwości