• Błyskawicznie reaguj na reklamacje!

  Zautomatyzuj zarządzanie reklamacjami i zapewnij wysoką jakość obsługi klienta

Usprawnij rozpatrywanie reklamacji z aplikacją Productive24

System do obsługi reklamacji zbudowany na bazie platformy Productive24 optymalizuje cały proces: począwszy od wpłynięcia zgłoszenia, przez jego rozpatrywanie, po decyzję i przygotowanie odpowiedzi zwrotnej. Rozwiązanie pozwala na elastyczne budowanie i wdrażanie scenariuszy reklamacyjnych, które odzwierciedlają unikalne potrzeby i specyfikę danej organizacji.

Przedsiębiorcy często traktują obsługę reklamacji jako przykry obowiązek. Nie doceniają roli tego procesu w kontekście Customer Experience, a szybkie i sprawne procesowanie reklamacji może być kolejnym punktem budowania przewagi konkurencyjnej. Nas wspiera w tym stworzona z uwzględnieniem naszych potrzeb aplikacja Productive24.

Magdalena Ołowska
Dyrektor ds. Marketingu,
Dolina Noteci

System obsługi reklamacji – korzyści dla Twojej firmy:

Obsługa reklamacji – wybrane funkcje systemu:

 • Tworzenie zgłoszeń

  • Formularz reklamacji z obowiązkowymi i opcjonalnymi polami, który może być zbudowany i łatwo modyfikowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymogów organizacji.
  • Automatyczne generowanie nazwy zgłoszenia z zachowaniem ciągłości ewidencji.
  • Zarządzanie katalogiem typów zgłoszeń i produktów oraz właściwych dla nich elementów procesu (np. reklamacje, gwarancje, rękojmie).
  • Przypisywanie do każdego z etapów zgłoszenia ram czasowych oraz osoby odpowiedzialnej za jego realizację oraz upoważnionych zastępców.
  • Dodawanie niezbędnych i opcjonalnych załączników (np. pdf, png, jpg, xls, csv).
 • Generator workflow

  • Generator procesów – możliwość tworzenia różnych ścieżek i wybór różnych akceptantów w procesie, w zależności od przyjętych kryteriów.
  • Wielopoziomowa struktura uprawnień pozwala na szczegółową kontrolę procesu – nadawanie uprawnień do danych i zadań pojedynczemu pracownikowi, zespołowi lub działowi itd.
  • Zindywidualizowane określanie ścieżek akceptacji dla wszystkich bądź wybranych typów zgłoszeń, w tym dystrybucja uprawnień w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej za dany etap.
 • Procesowanie zgłoszeń

  • Możliwość automatycznej dystrybucji zgłoszeń do określonych pracowników bądź zespołów.
  • Możliwość grupowania i priorytetyzacji zgłoszeń.
  • Monitorowanie postępów w rozpatrywanych reklamacjach oraz podgląd realizacji poszczególnych etapów procesu.
  • Rejestrowanie czasu pracy nad danym etapem zgłoszenia i mierzenie czasochłonności całego procesu.
  • Automatyczna aktualizacja przewidywanego czasu zakończenia kolejnych etapów w przypadku niezrealizowania danego etapu w założonym czasie (o ile przyjęta ścieżka procesu dopuszcza taką możliwość).
 • Ewidencja zgłoszeń

  • Agregacja informacji dotyczących zgłaszającego, kanału zgłoszenia oraz powodów/przyczyn reklamacji ułatwiające precyzyjną identyfikację zgłoszonego problemu.
  • Śledzenie przebiegu procesu obsługi reklamacji dzięki przejrzystej wizualizacji graficznej w formie taskboardu i kalendarza.
  • Graficzna prezentacja danych umożliwiająca wykorzystywanie informacji przedstawionych w takiej formie do raportów, podsumowań i sprawozdań, np. wykres Gantta etapów, której składają się na proces obsługi reklamacji.
  • Szybkie filtrowanie reklamacji i sortowanie
 • Raporty i statystyki

  • Generowanie raportów na bazie określonych parametrów, dostęp do archiwalnych
  • Wielowymiarowe statystyki zgłoszonych reklamacji – zestawienia dla dowolnego przedziału czasu, statusu (np. nowe, realizowane, zakończone, anulowane, średniej liczby reklamacji wpływających od danego klienta i/lub przypadających na danego pracownika, średni czas rozpatrywania reklamacji na określonym etapie, najczęściej reklamowane (wadliwe) produkty etc. i inne KPI dla reklamacji.
  • Eksport danych w wybranym formacie (np. xls, csv).
 • Komunikacja i feedback

  • Elastyczny system powiadomień (e-mail, push, systemowe), który pozwala na bieżąco śledzić postępy oraz sygnalizować wykonanie określonych akcji (itd. zakończenie etapu, cofnięcie etapu, zmiana osoby odpowiedzialnej za etap itd.).
  • Zastąpienie wewnętrznej korespondencji e-mail sekcją komentarzy, która może być dodawana w dowolnym miejscu w systemie, np. w przypadku cofnięcia etapu jako forma natychmiastowego feedbacku),
  • Dostęp do danych online i offline.
  • Możliwość wyposażenia aplikacji w czat umożliwiający natychmiastową komunikację i interakcje z pracownikami, bądź tworzenie kanałów do dyskusji grupowych.

34% klientów deklaruje, że wolałoby zapłacić więcej za produkt lub usługę, o ile wiązałoby się to z wysokimi standardami obsługi klienta (2022). To 4,5% wzrost w porównaniu z rokiem 2021.

The Institute of Customer Service

Odkryj nowe możliwości