• Minimalizuj ryzyko wad i reklamacji

  Szybsza i dokładniejsza kontrola jakości produktów

Aplikacja wspierająca kontrolę jakości

Aplikacja Productive24 to narzędzie, które sprawuje kompleksowy nadzór nad całym procesem kontroli jakości produktów i komponentów. Wspiera w głównej mierze piony produkcji, techniczne, jakości oraz serwisu usprawniając przeprowadzanie testów i automatyzując certyfikację w przypadku badań zakończonych powodzeniem. Co więcej, przyczynia się do optymalizacji czasu oraz terminowości wymaganych przeglądów okresowych.

Rozwiązanie zbudowane w Productive24 zapewniło nam czołowe miejsce w branży pod względem przejrzystości kontroli jakości.

Zbigniew Koźmian
CEO, Radius Flow Control – AEON
Radius Systems Ltd.

Kontrola jakości w Productive24 to dla Twojej organizacji:

Testy produktów i inne funkcje:

 • Tworzenie szablonów

  • Elastyczna parametryzacja pozwalająca na tworzenie unikalnych szablonów elementów zgodnie z zapotrzebowaniem firmy, bądź specyfiką branży.
  • Hierarchizacja elementów w szablonie zapewnia porządek i lepszą nawigację po rejestrze.
  • Definiowanie kategorii elementów i zarządzanie nimi wraz z filtrowaniem za pomocą uprzednio określonych parametrów.
  • Wyszukiwanie pełnotekstowe (predykcja tekstu) w formie inteligentnych podpowiedzi ułatwia pracę i eliminuje ręczne wprowadzanie nazwy elementu.
 • Rejestr zasobów

  • Centralizacja zasobów o zróżnicowanych parametrach w jednym, uporządkowanym systemie.
  • Rejestracja gotowych produktów wraz z listą komponentów, które się na niego składają i możliwością szybkiego przejścia do każdego z nich.
  • Szybka identyfikacja zasobów wewnętrznych (produkowanych przez firmę) i zewnętrznych (nabywanych od innych producentów).
  • Lokalizacja GPS pozwala na oznaczanie miejsca instalacji urządzenia, bądź jego części, a następnie widok z poziomu map Google.
 • Testy

  • Repozytorium parametrów przeprowadzanych testów, np. nazwa testu, typ programu testowego, sposób wykonywania, urządzenie na jakim są wykonywane, informacje techniczne oraz przewidywany czas przeprowadzenia testu.
  • Definiowanie oczekiwanych wyników testów i zestawienie z otrzymanymi wynikami pozwala na określenie powodzenia badania.
  • Mierzenie czasu przeprowadzanych pomiarów.
  • Zbiór testów pośrednich składających się na test główny łącznie z niezbędnymi i opcjonalnymi etapami.
 • Certyfikacja

  • Ewidencja certyfikatów zewnętrznych (części zakupione) i wewnętrznych (części produkowane przez firmę).
  • Przypisywanie certyfikatów do testów, które tego wymagają, bądź wskazanie tych, przy których certyfikat nie jest konieczny.
  • Automatyczne generowanie certyfikatów wewnętrznych po przeprowadzeniu wszystkich testów i otrzymaniu pozytywnych rezultatów – informacje o wykonanych testach znajdują się na certyfikacie.
  • Pobieranie certyfikatów w formie pliku pdf.
 • Monitoring prac

  • Rejestr pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów z informacją, jakie badania przeprowadzili, kiedy i co obejmowały.
  • System powiadomień systemowych, push i e-mail informujący odpowiednie osoby o nowych testach do wykonania.
  • Przypomnienia o przeglądach łącznie z informacjami kto może je przeprowadzić wraz z danymi kontaktowymi.
  • Wizualne grupowanie produktów ułatwiające określenie bieżącego stanu certyfikacji, np. produkty podświetlone na żółto mają status „oczekujący na testy”, na czerwono –  „testy zakończyły się niepowodzeniem”.
  • Automatyczne generowanie testów na podstawie komponentów pozwala unikać kosztownych pomyłek.
  • Przejrzyste statusowanie testów z możliwością ich dowolnego definiowana, np. testy do przeprowadzenia, testy przeprowadzone z powodzeniem, testy do powtórzenia, testy pokryte certyfikatem.
 • Obieg informacji

  • Możliwość nadawania dodatkowych uprawnień osobom spoza organizacji (kupcom), dzięki czemu mają one dostęp do odpowiednich informacji bez konieczności kontaktu telefonicznego bądź mailowego.
  • Dodawanie adnotacji i komentarzy kontekstowo pozwala na doprecyzowanie ewentualnych zmian lub uwag w odniesieniu do danego testu, produktu lub kategorii.
  • Zarządzanie szablonami kodów QR (w tym definiowanie ich zawartości) pozwala na sczytywanie informacji bezpośrednio z produktu, bądź jego elementu.
  • Dostęp do danych online i offline, co jest istotne, np. dla pracowników terenowych.
  • Wbudowany czat, który umożliwia prowadzenie indywidualnych i grupowych dyskusji.
 • Statystyki i zestawienia

  • Statystyki kontroli jakości, np. liczba przeprowadzonych testów, testy zakończone powodzeniem i niepowodzeniem, liczba produktów mających certyfikaty itp.
  • Prezentacja danych w formie graficznej, np. diagramów kołowych, słupkowych etc.
  • Generowanie indywidualnych raportów na podstawie dowolnych danych, np. raporty statusowe, raporty dla wybranego elementu, lub produktu itp.
  • Eksport danych do formatu xls, csv, pdf.

Jakość 4.0 jest jednym z wielu osiągnięć, które dają początek „fabryce przyszłości”, w której cyfrowo ulepszone struktury i procesy zakładowe zwiększają produktywność i elastyczność w fabryce i w całym łańcuchu dostaw. Technologie cyfrowe mogą na różne sposoby przyczynić się do poprawy jakości.

Boston Consulting Group

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Technologia Productive24 pozwala na błyskawiczne budowanie platform przeznaczonych do kompleksowego zarządzania organizacją. Siłą rozwiązania jest jego elastyczność, która umożliwia tworzenie aplikacji dla wielu działów w firmie: od produkcyjnych, przez handlowe, aż po HR. Ponadto dzięki modułowej budowie, aplikacje Productive24 doskonale ze sobą współpracują i wzajemnie się uzupełniają, pozwalając na dalszą rozbudowę o kolejne elementy tworzące kompleksowy system. Narzędzie do zarządzania kontrolą jakości może być zintegrowane z:

Odkryj nowe możliwości