• Usprawnij proces projektowania i rozwijania produktów

  Elastyczny system PLM - zarządzanie produktem od koncepcji po produkcję

Cały cykl życia produktu w jednej aplikacji

System do zarządzania produktem zbudowany w oparciu o rozwiązanie Productive24 wspiera zespoły projektowe, inżynierskie, marketingowe i handlowe w procesie tworzenia produktu od momentu przygotowania koncepcji, przez realizację, po jego wprowadzenie na rynek i ewentualnie wycofanie. Aplikacja pozwala śledzić postępy prac, identyfikować wąskie gardła oraz kontrolować terminowość wykonywanych etapów, umożliwiając jednocześnie dokonywanie zmian wraz z ich wersjonowaniem.

Dzięki Productive24 jesteśmy w stanie jednocześnie wdrażać więcej procesów oraz szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty. Rozwiązanie zapewniło nam większą transparentność działań i harmonogramów toczących się prac, a także ról i podziału zadań. Dodatkowo zyskaliśmy możliwość elastycznego modyfikowania procesów zgodnie z naszymi wymaganiami.

Magdalena Ołowska
Dyrektor Marketingu,
Dolina Noteci

Realizacja strategii produktowej od A do Z

PLM Productive24 – przykładowe funkcje

 • Tworzenie szablonu produktu

  • Budowanie unikalnych szablonów dla każdego produktu i etapu w zależności od jego typu oraz wymogów organizacji.
  • Elastyczne definiowanie pól w szablonie według kryteriów obligatoryjności i opcjonalności ich uzupełnienia.
  • Wyznaczanie kluczowych terminów właściwych dla każdego etapu, a także uczestników i decydentów odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonymi pracami oraz osób, które mają być powiadamiane o podejmowanych działaniach.
  • Tworzenie zindywidualizowanych kart produktowych oraz zarządzanie zawartymi w nich informacjami, w tym specyfikacją techniczną.
  • Przyporządkowywanie produktów do konkretnych linii produktowych (zgodnie z ustaloną hierarchią).
  • Załączanie plików w formacie pdf, jpg, png, xls, csv oraz możliwość ich pobierania lub wyświetlania w trybie widoku.
 • Elastyczny workflow

  • Tworzenie zróżnicowanych ścieżek realizacji procesu zarządzania produktem złożonych z określonych przez organizację etapów dostosowanych do jego pozycji w asortymencie i cech charakterystycznych.
  • Szeroka i wielopoziomowa dystrybucja uprawnień pozwalająca skrupulatnie kontrolować postępy prac oraz eliminować ryzyka i zagrożenia – przypisywanie pojedynczym pracownikom, jak i zespołom lub działom ról decydentów, akceptantów, realizatorów i obserwatorów.
  • Sukcesja uprawnień w przypadku absencji osoby odpowiedzialnej za daną akcję lub cały etap pozwalająca uniknąć opóźnień czy przestojów.
  • Oznaczanie etapu jako możliwego do cofnięcia na wypadek stwierdzenia nieprawidłowości, bądź niekompletności jego wykonania.
  • Zaczytywanie informacji między kolejnymi etapami procesu umożliwia zachowanie jego ciągłości, eliminując konieczność wielokrotnego manualnego wprowadzania danych.
 • Monitoring postępów

  • Określenie stanu realizacji całego procesu poprzez tworzenie statusów prac i akceptacji wraz z przypisaniem osób zatwierdzających wykonanie poszczególnych etapów (akceptantów).
  • Automatyczna rekalkulacja czasu przewidywanego na realizację całego procesu w przypadku wydłużenia wykonania jego etapu składowego, bądź cofnięcia do poprzedniego.
  • Alerty sygnalizujące zbliżające się terminy zakończenia etapów wysyłane w formie powiadomienia push lub wiadomości mailowej pozwalające reagować z wyprzedzeniem na zaistniałe utrudnienia.
  • Możliwość ustawienia w ramach etapu dodatkowych powiadomień przypisanych do konkretnej wymaganej akcji.
  • Graficzna wizualizacja postępów prac w postaci listy zbiorczej z oznaczeniem zrealizowanych etapów zapewnia transparentność i ułatwia błyskawiczne określenie stopnia zaawansowania realizacji procesu.
 • Zarządzanie zmianą

  • Inicjowanie, wprowadzanie, weryfikacja i zatwierdzanie zmian począwszy od etapu tworzenia koncepcji, po implementację.
  • Śledzenie każdej zmiany w procesie, produkcie i standaryzacja zadań zapewnia bezpieczeństwo formalno-prawne.
  • Definiowanie elementów etapu i procesu możliwych do modyfikacji w zależności od nadanych uprawnień użytkownika.
  • Przejrzyste statusowanie zmian – przypisywanie znaczników stanu zmiany, np. zaakceptowane, odrzucone, wymaga uzupełnienia.
  • Wersjonowanie zmian umożliwia podgląd wszelkich wprowadzonych modyfikacji w postaci chronologicznej historii akcji.
 • Biblioteka produktowa

  • Ewidencja produktów wraz z właściwą dla każdego z nich specyfikacją techniczną (np. skład) oraz innymi materiałami dodatkowymi (np. materiały marketingowe – projekt etykiety, opakowania).
  • Zarządzanie tłumaczeniami od momentu zgłoszenia potrzeby, po przygotowanie ostatecznej jego wersji pozwala na tworzenie produktów na rynki zagraniczne z poziomu jednego systemu.
  • Baza wiedzy agregująca informacje dotyczące produktów pochodzących z wielu źródeł.
  • Archiwum produktów zawierające wszelkie informacje dotyczące produktów wycofanych z rynku lub o nieaktualnej specyfikacji.
  • Dynamiczne filtry pozwalające na sprawne wyszukiwanie informacji, np. z wykorzystaniem danych dotyczących osoby odpowiedzialnej za proces lub etap, linii produktowej, gramatury lub po numerze EAN. Dodatkowo system posiad możliwość zapisywania wyników wyszukiwania w postaci zakładek grupujących produkty o tych samych właściwościach.
  • Eliminacja zduplikowanych danych dzięki ich centralizacji w jednym systemie z dostępem w czasie rzeczywistym.
 • Raporty i statystyki

  • Wielopoziomowe statystyki umożliwiające dokonanie wnikliwych analiz pomocnych przy podejmowaniu decyzji, dotyczących np. postępu prac, liczby produktów na danym etapie, liczba produktów wprowadzonych na rynek w danym przedzial czasowym.
  • Podgląd zdefiniowanych wskaźników KPI oraz stopnia ich realizacji w kontekście samych produktów, jak i w odniesieniu do danego użytkownika mającego określoną rolę w procesie.
  • Szybkie i proste tworzenie raportów na podstawie wybranych danych z przebiegu procesu, np. w celu podsumowania poczynionych postępów.
  • Eksport danych do pliku w formacie pdf, xls, csv.
  • Rejestracja czasu poświęconego na wykonanie etapu lub całego procesu zarządzania produktem.
 • Praca zespołowa

  • Łatwo konfigurowalny system powiadomień pełniący rolę komunikacyjną, np. sygnalizowanie zmian statusu w obrębie procesu czy etapu.
  • Rozbudowana sekcja komentarzy służąca zgłaszaniu uwag, bądź doprecyzowaniu informacji zwrotnej zastępująca korespondencję mailową lub telefoniczną.
  • Ekspresowa komunikacja z wykorzystaniem czatu, który umożliwia kontekstową wymianę wiadomości dzięki kanałom tematycznym, bądź w ramach grup projektowych lub działów, np. marketing, logistyka, produkcja, sprzedaż, design.
  • Usprawnienie współpracy zespołów interdyscyplinarnych  pozwala na pracę asynchroniczną, zachowując efektywność pracowników bez względu na złożoności procesu zarządzania cyklem życia produktu.

75% klientów deklaruje, że widząc nowy produkt rozważa jego zakup, jeśli im odpowiada, a 20% zawsze kupuje, ponieważ lubi próbować nowości.

Nielsen BASES

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Productive24 wspiera organizacje w realizacji procesów związanych z zarządzaniem produktami w każdej fazie ich rozwoju. System do zarzadzania cyklem życia produktów stworzony w Productive24 nie jest sztywno zaprojektowanym rozwiązaniem „pudełkowym”- aplikacja jest gotowa na rozbudowę oraz łączenie z innymi aplikacjami Productive24. PLM Productive24 doskonale sprawdzi się w połączeniu z:

Odkryj nowe możliwości