• Twórz skuteczne promocje handlowe!

  Sprawnie planuj, realizuj i rozliczaj kampanie promocyjne

Zarządzanie cenami, rabatami i marżami w jednej aplikacji

Szyta na miarę aplikacja Productive24 pozwala zarządzać akcjami promocyjnymi, procesami handlowymi, polityką cenową oraz rabatami zgodnie z unikalnymi procesami przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie zapewnia standaryzację, pełną automatyzację i kontrolę tych obszarów, umożliwiając sprawne planowanie kampanii promocyjnych z uwzględnieniem złożonej struktury grup produktowych, ustalanych indywidualnie warunków promocji i różnych metod naliczania rabatów.

Productive24 pozwala nam zarządzać parametrami promocji kilkudziesięciu tysięcy produktów z portfolio DANONE. Rozwiązanie usprawnia planowanie akcji i ułatwia budżetowanie. Dzięki temu proces jest w pełni zautomatyzowany i gwarantuje kontrolę nad wszystkimi aspektami zarządzania promocjami.

Martina Smrckova
Profit Revenue Growth Manager,
DANONE

Zautomatyzuj zarządzanie promocjami handlowymi

Wdrożenie systemów optymalizacji i zarządzania danymi pozwoli firmom uniknąć od 40% do 60% strat ponoszonych w wyniku nieefektywnych promocji.

Maciej Kraus
partner w Movens Capital
Źródło: Brief 2020

Planowanie promocji krok po kroku – funkcje

 • Ewidencja asortymentu

  • Agregacja w jednym miejscu całego asortymentu wraz z przypisanym do każdego produktu kodem SKU ułatwia identyfikację, określenie przynależności do danej grupy produktowej oraz lokalizację.
  • Rejestr cen bazowych dla wszystkich produktów, od których naliczane są rabaty.
  • Automatyczna aktualizacja słowników cenowych i produktowych pozwala na bieżąco kontrolować dane do kampanii promocyjnych.
  • Wielopoziomowe grupowanie asortymentu pozwala utrzymać jego logiczną strukturę, w sposób uporządkowany dodawać nowe produkty i grupować je zgodnie z polityką organizacji.
 • Baza kontrahentów

  • Ewidencja klientów wraz z listą przypisanych do nich produktów, które można objąć promocją w ramach współpracy (zgodnie z ustalonymi warunkami).
  • Hierarchizacja klientów, umożliwiająca automatyczne przypisanie i dystrybucję warunków akcji promocyjnych wzdłuż całej gałęzi – bez konieczności ręcznego przypisywania produktów oddzielnie dla każdego podmiotu.
  • Grupowanie kontrahentów, np. na podstawie wielkości i lokalizacji.
  • Automatyczna kontrola asortymentu przypisanego do kontrahenta – lista produktów możliwych do objęcia promocją u danego klienta.
 • Zakładanie promocji

  • Elastyczny, łatwo modyfikowalny szablon przygotowywania kampanii promocyjnych.
  • Tworzenie różnych typów akcji promocyjnych (stałych, krótko i długookresowych).
  • Możliwość przypisywania szczegółów i warunków udzielania rabatu dla dowolnej liczby produktów jednocześnie.
  • Różne sposoby naliczania rabatów dla danego asortymentu lub klienta (sumarycznie, kaskadowo).
  • Definiowane typów planowanej kampanii promocyjnej (np. gazetka, ekspozycja POS) oraz mechanizmów promocji (np. 2+1 gratis, 1+1 50% taniej).
 • Elastyczny workflow

  • Zaprojektowany workflow promocji pozwala zaadaptować etapy procesu do różnych kanałów handlowych oraz z uwzględnieniem różnych poziomów walidacji (odzwierciedlenie hierarchii organizacji i matrycy ról w procesie).
  • Zaprojektowany workflow odzwierciedlać może system notyfikacji i parametry eskalacji.
  • Aktualizacja statusu akcji promocyjnych umożliwia kontrolę nad całym procesem i bieżący monitoring postępów realizacji poszczególnych etapów.
  • Wizualizacja etapów kampanii – kolorystyczne rozróżnienie akcji po ich statusie (np. oczekujące na akceptację, zaakceptowane, zakończone).
 • Zarządzanie uprawnieniami

  • Wielopoziomowa ścieżka akceptacji, dzięki której do każdego etapu można przypisać osobnego walidatora.
  • Rozbudowana struktura uprawnień w Productive24 pozwala elastycznie zarządzać uprawnieniami dostępu do danych przez osoby odpowiedzialne za określone działania na poszczególnych etapach procesu.
  • Zapewnienie ciągłości procesu w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej za daną akcję promocyjną lub jej etap – zastępca płynnie przejmuje uprawnienia osoby nieobecnej, może zakładać promocje przypisane do tej osoby i  zarządzać nimi w określonym czasie.
 • Zarządzanie promocjami

  • Dostęp do wszystkich promocji (zaplanowanych, zatwierdzonych, zrealizowanych i anulowanych) w jednym miejscu.
  • Zarządzanie rabatami (maksymalna częstotliwość udzielania, sufit) odnośnie danych produktów, grup produktowych, klientów etc.
  • Zarządzanie nakładającymi się na siebie kampaniami – automatyczne naliczanie najbardziej korzystnych warunków dla promocji, których ramy czasowe nakładają się na siebie, wraz z uwzględnieniem stałych rabatów dla danego klienta.
  • Zarządzanie zmianą aktualnie realizowanych kampanii, możliwość natychmiastowego wprowadzania korekt i modyfikacji w celu optymalizacji prowadzonych działań.
 • Budżetowanie

  • Ustalanie celu biznesowego planowanych akcji promocyjnych (maksymalizacja zysku, wzrost sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku) oraz ram czasowych obowiązywania budżetów promocyjnych.
  • Dowolna struktura budżetu, z uwzględnieniem podziału na linie produktowe, etapy cyklu życia produktu, kategorie, dział, sieci, sklep, region, kategorie wydatków.
  • Opracowywanie budżetów (całościowych, cząstkowych) i przypisywanie ich do konkretnych kampanii promocyjnych.
  • Zestawienie zaplanowanego budżetu z rzeczywistym, w celu optymalizacji kosztów przyszłych akcji promocyjnych.
 • Prognozowanie

  • Estymacja obrotu wszystkich i wybranych kampanii promocyjnych w dowolnej perspektywie czasowej.
  • Automatyczne forecastowanie wyniku zysków i kosztów, jakie może wygenerować dana kampania promocyjna; prognozowanie kosztów i wyników przy zmodyfikowanych wskaźnikach wyjściowych (automatyczne przeliczanie całości).
  • Szacowanie przyszłego trendu w odniesieniu do akcji promocyjnych na podstawie danych historycznych z poprzednich działań.
  • Tworzenie scenariuszy, estymacja prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz ocena najbardziej korzystnych rozwiązań.
 • Wydatki i rozliczenia

  • Wbudowany arkusz kalkulacyjny, umożliwiający m.in. dynamiczne ustalanie cen i rabatów oraz automatyczne wczytywanie warunków handlowych dla danego klienta.
  • Wybór sposobów fakturowania, uwzględniający warunki handlowe właściwe dla danego klienta, bądź grupy klientów.
  • Akceptacja wydatków (zgodnie z ustaloną ścieżką walidacji).
 • Analiza danych

  • Dostęp do danych historycznych, na podstawie których tworzone są zestawienia skuteczności bieżących przedsięwzięć.
  • Przegląd wskaźników efektywności oraz możliwość definiowania nowych.
  • Generowanie statystyk w oparciu o dane pozyskane w procesie realizacji akcji promocyjnych (np. akcje zatwierdzone, niezatwierdzone, zrealizowane, niezrealizowane, anulowane, rozliczone).
  • Ocena skuteczności działań promocyjnych i na jej podstawie identyfikacja nieskutecznych promocji w odniesieniu do zakładanych efektów.
  • Szacowanie szans i ryzyk w oparciu o dane pochodzące ze zrealizowanych kampanii promocyjnych.
 • Raportowanie

  • Przejrzysty i intuicyjny widok zbiorczy wszystkich akcji promocyjnych ułatwiający pracownikom z różnych działów (np. marketing, sprzedaż, controlling) sprawną realizację ich zadań.
  • Tworzenie złożonych raportów i prezentacja danych w różnych widokach graficznych (wykresy Gantta, taskboardy, wykresy kołowe, liniowe, słupkowe).
  • Karta wyników dla każdego klienta podsumowująca akcje promocyjne, którymi został objęty.
  • Kalendarz promocji, z warstwą uwzględniającą widok klientów oraz graficzną wizualizację grup produktowych wskazujący, jak akcje rozkładają się w czasie.
  • Eksport i import danych o promocji do uzgodnionych formatów (np. xls).
 • Kontrola i bezpieczeństwo

  • Precyzyjny i zautomatyzowany nadzór nad warunkami handlowymi właściwymi dla danego klienta (stałe rabaty, terminy wygasania umów, zobowiązania umowne) oraz monitorowanie zmian (bez konieczności manualnej kontroli).
  • Ścieżka audytowa – system odnotowuje informacje o wszelkich modyfikacjach i dokonujących ich użytkownikach (np. w obszarze budżetowania).
  • Alerty i powiadomienia informujące o postępach procesu zarządzania akcjami promocyjnymi oraz sygnalizujące konieczność akceptacji działań na określonym etapie.
  • Automatyzacja procesu sprawia, że kampanie promocyjne rozpoczynają się o czasie i są realizowane zgodnie z założeniami.
 • Materiały POS

  • Wybór nośników reklamowych i określanie ich procentowego udziału w promocji, określanie sposobu fakturowania kosztów.
  • Spis i podgląd standardów ekspozycyjnych właściwych dla danej organizacji i realizowanych przez nią kampanii.
  • Kalkulacja kosztów materiałów POS (POSM) dla wszystkich lub wybranych akcji i ujęcie procentowego ich udziału w całości kosztów.
  • Estymacja kosztów związanych z materiałami promocyjnymi niezbędnymi z punktu widzenia przyszłych akcji promocyjnych.
 • Komunikacja

  • Lista kontaktowa pracowników wraz z nadanymi im uprawnieniami definiującymi działania, jakie mogą podejmować z zakresie zarządzania promocją (wybór sieci, kanałów, grup produktowych) oraz opcja filtrowania po określonych parametrach.
  • Sekcja komentarzy z możliwością dodawania załączników (pliki tekstowe i graficzne), dzięki której pracownicy mogą wymieniać się uwagami dotyczącymi danej promocji – bez potrzeby korzystania z zewnętrznych narzędzi.
  • Wbudowany czat umożliwiający wielowątkowe dyskusje za sprawą opcji tworzenia zamkniętych kanałów dla wskazanych grup pracowników.

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

System do zarządzania akcjami promocyjnymi zbudowany w oparciu o technologię Productive24 to kompleksowe narzędzie usprawniające i optymalizujące pracę z promocjami, ale nie tylko – rozwiązanie to można łączyć z innymi aplikacjami w ekosystemie Productive24, osiągając jeszcze większy poziom automatyzacji procesów i synergii w łączeniu przepływów pracy:

Odkryj nowe możliwości