• Identyfikuj talenty i twórz zaangażowane zespoły

  Postaw na rozwój - oceny pracownicze i profile kompetencyjne

Ocena okresowa pracownika, czyli mapa kompetencji w Twojej firmie

Aplikacja Productive24 do przeprowadzania ocen pracowniczych to narzędzie pozwalające zaplanować, realizować i rozliczać oceny okresowe w oparciu o różne systemy i metody oceniania pracownika oraz zgodnie z indywidualnymi procesami organizacji.

Rozwiązanie umożliwia m.in. planowanie kampanii ewaluacyjnych, zarządzanie kryteriami ocen, projektowanie i publikowanie ankiet, a także gromadzenie i udostępnienie feedbacku pracownikom (w ustalonym zakresie).

Pomiar to pierwsza czynność, jaką muszą wykonać firmy, zanim zdecydują się na podjęcie określonych kroków w celu poprawy zaangażowania.

Gallup

Productive24 było jedynym rozwiązaniem na rynku, które było w stanie odzwierciedlić nasze unikalne procesy w zakresie przeprowadzania ocen okresowych oraz powiązania procesu z realizacją celów Provident.

Beata Bardoni
Social Dialogue Manager,
Provident Polska

Ocena 360 stopni, feedback, model kompetencji i inne funkcje:

 • Workflow procesu ocen

  • Możliwość indywidualnego zdefiniowania przebiegu procesu – jego etapów, zakresu gromadzonych danych, czasu trwania, systemu powiadomień i eskalacji etc.
  • Statusowanie ocen połączone z dynamicznym nadawaniem uprawnień – ocena może zostać udostępniona danemu pracownikowi dopiero w momencie, kiedy będzie zaakceptowana przez przełożonego.
  • Możliwość przypisania oceny okresowej do wybranego etapu innych procesów, np. ocena wdrażanego pracownika może być powiązana z jego procesem onboardingowym.
  • Anonimizacja danych – wgląd do wyników oceny danego pracownika mają tylko określeni użytkownicy.
 • Szablony i kryteria

  • Tworzenie elastycznych  szablonów ankiet do  ocen i możliwość zarządzania nimi zgodnie z uprawnieniami użytkowników.
  • Indywidualne definiowanie kryteriów oceny, np. wyłącznie do wybranych stanowisk, zgodne z profilem kompetencyjnym przypisanym do stanowiska.
  • Możliwość przypisania punktów do poszczególnych kompetencji.
  • Nadawanie wybranym kryteriom odpowiedniej wagi.
 • Profile kompetencyjne

  • Grupowanie kompetencji, tworzenie zestawu kompetencji firmowych (uniwersalnych w organizacji) oraz specjalistycznych dla danego stanowiska.
  • Możliwość sformułowania różnych kryteriów oceny tej samej kompetencji w zależności od wybranego stanowiska.
  • Budowanie stanowisk na podstawie przyjętego zestawu kompetencji.
  • Obligatoryjność oceny – możliwość oznaczenia w ramach danej ankiety tych kompetencji, które podlegają obowiązkowej ocenie oraz tych, które można ocenić fakultatywnie.
  • Możliwość weryfikacji oceny kompetencji przez lidera przed udostępnieniem jej pracownikowi.
  • Pula talentów – możliwość stworzenia bazy kompetencji posiadanych przez pracowników firmy na poczet przyszłych rekrutacji.
 • Cele i zadania

  • Ustalanie indywidualnych lub zbiorowych celów pracowników (OKR).
  • Możliwość grupowania celów.
  • Możliwość zamiany celów pomiędzy pracownikami.
  • Weryfikacja poziomu realizacji celów i zadań pracownika.
  • Możliwość kaskadowania celów w dół organizacji (OKR).
 • Kampanie ewaluacyjne

  • Tworzenie i zarządzanie kampaniami ewaluacyjnymi dla pracowników oraz grup stanowiskowych.
  • Planowanie kampanii z dowolną częstotliwością (oceny kwartalne, śródroczne, roczne etc.).
  • Dostęp do danych o kampanii i do jej wyników zgodnie z uprawnieniami użytkowników (np. wynikającymi ze struktury stanowiskowej).
  • Ustalenie czasu trwania procesu oceny w ramach danej kampanii – zablokowanie możliwości edycji formularzy po ustalonej dacie.
  • Generowanie powiadomień i przypomnień o konieczności uzupełnienia przez pracowników formularzy ocen w trakcie trwania danej kampanii.
  • Ankiety post-ewaluacyjne dla pracowników.
 • Feedback

  • Generowanie feedbacku dla pracowników oraz liderów z informacją o osiągniętych przez pracownika postępach.
  • Przejrzysta i łatwa w interpretacji prezentacja wyników oceny poszczególnych kompetencji oraz ich wskaźników w formie procentowej.
  • Możliwość zestawienia ze sobą wyników poszczególnych pracowników, a także porównania otrzymanych wyników z wzorcowymi wymaganiami na poszczególnych stanowiskach.
  • Prowadzenie historii ocen i możliwość prezentowania ich uprawnionym użytkownikom.
  • Dostęp do zestawienia ocen kompetencji danego pracownika z poziomu e-teczki/profilu pracownika.
  • Automatyczne generowanie przypomnień o konieczności udzielenia feedbacku.
 • Statystyki i raporty

  • Generowanie raportów z uśrednionymi wynikami oceny dla wybranego pracownika/kompetencji.
  • Możliwość zestawienia ze sobą wyników poszczególnych pracowników, a także porównania ich z wymaganiami dla danego stanowiska.
  • Utworzenie zbiorczego raportu dla lidera, z rozpisaniem kompetencji dla całego zespołu.
  • Przedstawienie  użytkownikowi raportu z wynikami jego oceny dokonanej przez zespół – z zachowaniem anonimowości i w ustalonym wcześniej zakresie.
  • Możliwość przeglądania danych online/offline oraz wyeksportowania ich do dalszej analizy.

Ocena kompetencji pracownika w branży IT

Zmiany wywołane pandemią znacząco wpłynęły na wiele procesów związanych z rozwojem pracownika w organizacji. W następstwie pandemii wiele firm wdrożyło na stałe tryb pracy zdalnej lub hybrydowej, w związku z tym również i oceny okresowe, które stanowią integralną część rozwoju pracownika, musiały przyjąć nową formę.

Jak skutecznie przeprowadzać je w nowej rzeczywistości, by szybko i efektywnie dzielić się feedbackiem z pracownikami?

Odkryj więcej funkcji systemu HRM/HCM

Zarządzanie rekrutacją – wnioski o rekrutację, bazy kandydatów, różne ścieżki i szablony procesów, formularze ocen kandydatów…

Rekrutacja

Aplikacja do zarządzania dokumentacją w formie elektronicznej, wspierająca proces obiegu dokumentów w organizacji.

E-dokumentacja pracownicza

Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania nieobecnościami – elektroniczne wnioski urlopowe, nieobecności zespołu, kalendarze firmowe…

Zarządzanie nieobecnościami

Elastyczna platforma do preboardingu i onboardingu – pełna automatyzacja wdrażania pracowników w Twojej organizacji.

Onboarding

Elastyczne narzędzie do tworzenia dowolnego typu ankiet pracowniczych, testów oraz quizów.

Ankiety, testy i quizy

Rozwiązanie wspierające rozwój pracowników i budowanie kapitału intelektualnego organizacji.

Szkolenia i rozwój (L&D)

Aplikacja do automatyzacji przeprowadzania ocen pracowniczych – oceny okresowe, cele, zadania, profile kompetencyjne…

Oceny pracownicze

Kompleksowe zarządzanie OKR w organizacji – zarządzanie celami, monitorowanie projektów, śledzenie progresu…

OKR

Cyfrowe środowisko pracy – platforma usprawniająca komunikację i pracę grupową.

Digital Workplace

Zestaw narzędzi pozwalających mierzyć i poprawiać satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników.

Wellbeing pracowników

Rozwiązanie, które porządkuje procesy offboardingowe i zbiera feedback od odchodzących pracowników.

Offboarding

Zaprojektuj rozwiązanie, które w pełni odzwierciedli procesy w Twojej organizacji.

Oprogramowanie na zamówienie

Odkryj nowe możliwości