Fundusze UE

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie Platformy Productive24 do budowania wieloplatformowych systemów biznesowych w czasie rzeczywistym przez nie-programistów” w ramach działania 3.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (eLeader) poprzez wdrożenie przez firmę wyników prac B+R w postaci innowacyjnego na skalę międzynarodową produktu – platformy Productive24. Innowacją w stosunku do istniejących na rynku systemów jest możliwość tworzenia i modyfikowania biznesowych aplikacji wieloplatformowych przez nie-programistów w co najmniej 4 razy krótszym czasie wraz z możliwością obserwacji procesu tworzenia aplikacji na bieżąco przez użytkownika końcowego.

Planowane efekty: 

Kluczowe cechy produktu wytworzonego w wyniku realizacji projektu:

– tworzenie aplikacji równolegle na platformy web, iOS, Android i Windows,

– możliwość projektowania i budowania wieloplatformowych aplikacji biznesowych przez nie-programistów,

– możliwość kontroli i weryfikacji wyników pracy projektanta na każdym etapie,

– co najmniej cztery razy krótszy czas powstawania aplikacji w porównaniu do tradycyjnych metodami wytwarzania,

– oszczędność na poziomie 90% kosztów z tytułu krótszego czasu tworzenia oraz możliwości zatrudnienia osób o niższych kwalifikacjach,

– wymogi sprzętowe i koszt utrzymania infrastruktury sprzętowej jest porównywalny z wymogami i kosztami utrzymania alternatywnej aplikacji dedykowanej.

Zadania:

Cel projektu zostanie zrealizowany dzięki inwestycji w środki trwałe. Grupy docelowe: odbiorcami będą obecni oraz nowi klienci eLeader zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Grupę docelową stanowią branże: BIFS i FMCG.

Wartość projektu:   1 538 008,97 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 732 421,47 PLN