Polityka prywatności strony internetowej Productive24.com

eLeader Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom strony internetowej productive24.com niniejszą Politykę prywatności w celu poinformowania o celach zbierania danych osobowych, ich gromadzeniu i wykorzystywaniu. Za Dane Osobowe rozumie się dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podając swoje dane osobowe na stronie Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez eLeader Sp. z o.o. w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych Użytkowników są: eLeader Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 16, 21-701 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000193608, NIP 713-258-93-06, REGON 431273170, a także Finanteq SA z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 16, 21-701 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000521114, NIP 713-30-87-558, REGON 061722409.

Zakres danych osobowych i ich przetwarzania

W zakresie związanym z daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. W procesie rekrutacji podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika, jednakże niepodanie ich uniemożliwia korzystanie z danej Usługi. Wyrażenie przez Użytkownika zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług.

Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:
• przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail czy numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
• przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, newslettera z informacjami o nowościach w ofercie administratora danych, artykułami, raportami i analizami rynkowymi. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
• procesu rekrutacji. Dane przetwarzane dla potrzeb obecnej rekrutacji przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od momentu wyrażenia zgody. Dane przetwarzane dla potrzeb przyszłych rekrutacji przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody.

Prawa użytkownika

Użytkownik zastrzega, że dane przekazuje dobrowolnie, z zastrzeżeniem prawa do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady bezpieczeństwa

Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Cookies

eLeader Sp. z o.o. oświadcza, że na stronie productive24.com zastosowane są mechanizmy używające pliki cookies. Korzystając z tych stron, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.

Zmiana Polityki prywatności

Zasady określone w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej productive24.com.