Platforma do zarządzania programami talentowymi

Małgorzata Rząd-Poźniak
Platforma do zarządzania programami talentowymi
4 min.

Systemy IT pomagają usprawnić i częściowo zautomatyzować niemal każdy aspekt działalności biznesowej. Czy są jednak w stanie pomóc w sprawach tak wymagających, jak programy talentowe?

Czym są programy talentowe i dlaczego ich popularność będzie rosnąć?

Programy talentowe to zorganizowane, zaplanowane i ujęte w formalne ramy działania pomagające firmie kierować karierą osób o ponadprzeciętnych zdolnościach. W ich ramach zawarta jest rekrutacja talentów, wyszukiwanie ich wewnątrz firmy, znajdywanie dla nich optymalnej ścieżki kariery, umacnianie ich pozycji i podnoszenie kompetencji.

W korporacjach i dużych firmach, programy talentowe tworzone są z myślą o korzyściach dla organizacji, do których należą:

 • Większa szansa na przyciągnięcie wartościowych specjalistów i menedżerów;
 • Poprawa lojalności wśród pracowników o najwyższej wartości dla firmy;
 • Wyższa jakość zarządzania dzięki optymalnemu przedzieleniu funkcji;
 • Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego wśród kluczowych pracowników.

W ciągu ostatnich lat rola programów talentowych ewoluowała. Przestały to być rozwiązania dla wybranych (nawet jeśli najbardziej zdolnych). Zamiast skupiać się na konkretnych pracownikach, firmy inwestują raczej w rozwijanie tych zdolności i kompetencji, które są im aktualnie potrzebne. Może to oznaczać objęcie programem talentowym również pracowników, którzy nie są wybitni, ale za to mają tę jedną cechę, od której będzie zależało powodzenie strategii firmy. Znacznie większą uwagę przykłada się też do współpracy zespołowej i potencjału danej osoby, a nie jej aktualnych kompetencji.

Prognozuje się, że programy talentowe będą wprowadzane przez kolejne firmy, także te o średniej skali. Stanie się tak jednak dopiero wówczas, gdy „podstawowe” procesy HR zostaną w tych organizacjach zoptymalizowane.

Kierowanie programami talentowymi to duże wyzwanie dla HR

Nie ma jednego przepisu na skuteczny program talentowy. Specyfika branży, wielkość organizacji, dotychczasowa kultura organizacyjna, a nawet lokalizacja poszczególnych oddziałów mogą wpływać na kształt programu. Indywidualne podejście jest tu konieczne, ale ma też kilka istotnych wad, zwłaszcza z punktu widzenia działów HR.

 • Programy talentowe są drogie – przygotowanie unikalnego programu talentowego wiąże się często z koniecznością skorzystania z kosztownych usług konsultingowych i coachingowych. Znaczny jest też koszt samych szkoleń.
 • Zarządzanie programami talentowymi wymaga czasu – kierowanie rozwojem pracowników nie jest jedynym, ani nawet najważniejszym zadaniem HR. Zajmuje za to dużo czasu, zwłaszcza gdy pracownicy działu personalnego nie mają do tego odpowiednich narzędzi.
 • Odpowiedzialność za rozwój bez gratyfikacji – konieczność kierowania talentami na wysokich stanowiskach jest dla HR wyjątkowo niewdzięczna. Nawet dyrektor HR łatwo może zrazić do siebie osoby o silniejszej pozycji w firmie niż on sam.
 • Ryzyko zostania oskarżonym o stronniczość – istotą programów talentowych jest wyłanianie najbardziej obiecujących pracowników i pomaganie w rozwoju właśnie im. Osoby, które nie zakwalifikowały się do programu, często mają o to pretensje do działu personalnego.
 • Niewystarczający feedback – unikalność programów talentowych znacznie utrudnia ocenę ich skuteczności. Często nawet w przypadku prawidłowo wdrożonych programów talentowych brakuje rozwiązań wymuszających przekazywanie informacji zwrotnej.

Dla HR programy talentowe są wciąż poważnym wyzwaniem, ale mogą również przynosić wymierne korzyści. Dział personalny może dzięki nim zyskać przychylność menedżerów, którzy wkrótce awansują. Poszczególni pracownicy działu personalnego mają też dużą szansę, by osobiście wziąć udział w programie. Wcześniej jednak muszą otrzymać narzędzia, które pomogą im go wdrożyć.

Platforma do zarządzania programami talentowymi

Programy talentowe są unikalne, ale kierowanie nimi zawsze wymaga podobnych działań i zbliżonych rozwiązań. Platforma do zarządzania talentami wspiera HR na kilka sposobów.

Obniża koszt wdrożenia. Działania typowe zostają zautomatyzowane, rozwiązania standardowe zostają wdrożone wraz z oprogramowaniem. Zamiast z pomocą zewnętrznego konsultanta budować nowy kanał informacji wewnętrznej, można korzystać z informacji, które już w organizacji są.

Odciąża pracowników HR. Nawet najbardziej ambitny program talentowy wymaga przypilnowania drobiazgów, takich jak terminy szkoleń i testów, przetwarzanie danych osobowych, przypominanie o konieczności wypełnienia ankiety itp. Odpowiednia platforma informatyczna pomaga je zautomatyzować.

Zwalnia od odpowiedzialności. Oczywiście dyrektor HR wciąż jest odpowiedzialny za cały program, ale dzięki platformie może uwolnić się od odpowiedzialności za wybór talentów (decyduje jasna i przejrzysta procedura/punktacja), czy zbierania dowodów na celowe ignorowanie programu przez konkretnego menedżera.

Dostarcza danych. Bogata funkcjonalnie platforma do HR pozwala zbierać dane ze wszystkich działań podjętych w ramach programu talentowego. Ułatwia przekazywanie feedbacku, ocenę postępów i optymalizację kosztów.

Aby programy talentowe były skuteczne i spełniły swoją rolę, nie mogą działać w próżni.

HRM Productive24

Programy talentowe powinny być silnie powiązane z procesem rekrutacyjnym, systemem szkoleń, oceną pracowniczą, ale też strategią całej organizacji i jej planami rozwoju. Wdrożenie programu talentowego warto zacząć od wyboru odpowiednio elastycznego narzędzia. W tej roli świetnie sprawdzi się HRM Productive24 – kompleksowy ekosystem aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim całej organizacji. HRM Productive24 umożliwia elastyczne modelowanie dowolnych procesów organizacji, w tym szytych na miarę programów do zarządzania talentami.

Platforma talentowa zbudowana w ramach tego rozwiązania ułatwi komunikację pomiędzy poszczególnymi działami, pracownikami i zarządem, a działem HR, zautomatyzuje powtarzalne czynności i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał danych organizacji. Na przykład, jeśli twórcy programu talentowego konstruując ramy programu do wyłaniania talentów wewnątrz organizacji chcą zmierzyć poziom aktualnych kompetencji i na bieżąco monitorować wskaźniki takie, jak:

 • zaangażowanie pracowników w pracę (mierzone np. średnim czasem pracy w danym okresie),
 • wyniki ocen okresowych (z modułu ocen),
 • jakość pracy, mierzoną np. jako ilość zadań zrealizowanych przez pracownika w danym czasie, zgodnie z założonym harmonogramem czy zaakceptowaną wyceną (z modułu zarządzania projektami czy CRM),
 • poziom osiągniętych wyników np. w działach sprzedażowych, produkcyjnych etc. (np. z modułów MBO, OKR czy KPI),
 • czy postępy w nabywaniu nowych kompetencji,

wszystkie te dane znaleźć będzie można w jednym ekosystemie aplikacji. Zebranie wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia programu talentowego w jednym rozwiązaniu informatycznym zbudowanym na bazie platformy Productive24 stanowi ogromną przewagę rozwiązania.